Serveis

A continuació, destaquem els principals serveis que oferim als nostres clients: 

Assessorament Fiscal recurrent

Assessorament en el compliment de les obligacions tributàries, adaptant-nos sempre a la legislació vigent i analitzant els diferents escenaris tributaris que es poden derivar, considerant les deduccions, bonificacions i altres incentius fiscals aplicables.

Confecció i presentació de totes les declaracions periòdiques o puntuals relacionades amb algun tribut (Impost de Societats, Impost sobre el Valor Afegit, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Patrimoni, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana o Impost sobre Successions i Donacions, entre d’ altres).

Actuació i representació en procediments de gestió i/o recaptació davant les diferents administracions tributaries (local, autonòmica i/o estatal) acompanyant al client en l’ atenció, contestació i resolució de requeriments i/o comprovacions que realitzi l’ administració.

Planificació Fiscal Integral

Anàlisis de la situació i característiques de cada client (persones físiques o jurídiques) i de cada cas, identificant quines estratègies tributaries poden dur-se a terme. Anticipació als canvis normatius analitzant l’ impacte dels diversos escenaris que s’ en deriven per a planificar de la manera que s’ adapti millor a les necessitats de cada client. 

Es mantenen visites periòdiques assegurant el contacte continu amb el client per estar al corrent de les circumstancies que poden anar canviant al llarg de l’ exercici.

Procediment Inspector

Representació i defensa dels interessos del client davant els òrgans d’ inspecció fins a la finalització del procés.

Procediment administratiu

Assessorament en matèria de dret processal, elaborant recursos tant en el procediment administratiu com en el Contenciós-Administratiu.

Operativa Societària

Assessorament en l’ execució d’ operacions societàries i elaboració de la documentació  necessària per a portar-les a terme, en especial: constitució de societats, redacció d’ estatuts socials, modificacions estatutàries, augments i reduccions de capital, dissolució i liquidació de societats així com l’ elaboració d’ actas de junta General i Consell d’ Administració que es requereixin al dia a dia de l’ empresa.

Reestructuracions empresarials

Planificació, assessorament i redacció de documents en la reestructuració de societats i grups empresarials (com ara, entre altres, fusions i adquisicions d’ empreses, transformació de forma societària, escissions i cessió global d’ actius i passiu, etc.), així com en les operacions de compravenda.

Successions i Donacions

Assessorament en la planificació fiscal successòria i acompanyament del client en les operacions de successions i donacions, procurant optimitzar sempre l’ impacte tributari i facilitant els tràmits administratius. 

Empresa Familiar

Assessorament en la planificació fiscal patrimonial i successòria de l’ empresa familiar per optimitzar-la, amb la finalitat de minimitzar l’ impacte fiscal i econòmic en la gestió, transmissió i successió de la mateixa.

Així mateix, prestem assessorament en l’ elecció de l’ estructura òptima de control legal de l’ empresa (relacions jurídiques i fiscals entre empresa i família), en l’ elaboració de protocols familiars i redacció d’ acords que ajudin a la gestió actual i futura de l’ empresa familiar.