Avís Legal

 1. Dades del titular del domini

Les dades de contacte del prestador del servei i titular de la pàgina web www.busquetsconsultors.com (en endavant, el lloc Web) son les següents:

 • Nom o denominació social: BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P.
 • Domicili: Carrer Major, 40, 08221, Terrassa (Barcelona)
 • Direcció de correu electrònic: info@busquetsconsultors.com
 • Telèfon de contacte: 937338920
 • Número d’identificació fiscal: B61499620
 • Inscripció registral: Registre Mercantil de ___________, Tom ___, Foli ___, Full ___, Inscripció __.

Objecte de la pàgina: 

BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P. (en endavant, l’Entitat) ha publicat aquest lloc Web per facilitar als potencials visitants i usuaris informació detallada sobre els seus productes i serveis, així com sobre les vies de contacte.

L’accés a la informació referida als productes i serveis de BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P. es posa a la seva disposició i es troba detallada en els seus continguts. La informació exposada en el lloc Web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixen al lloc Web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés. 

 1. Exactitud de la informació

L’Entitat posa el màxim interès en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el lloc Web. Tanmateix, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Així mateix, l’Entitat no es responsabilitza de cap dany o perjudici que hagi patit l’usuari que pogués derivar-se de l’accés a aquest lloc Web o de l’ús dels continguts d’aquest.

 1. Enllaços (links) a pàgines de tercers

L’Entitat pot incloure dins dels seus continguts enllaços pertanyents i/o gestionats per tercers per facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet. L’Entitat no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc Web i els continguts situats fora d’aquest. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre l’Entitat i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 1. Garanties i Responsabilitats

L’Entitat no garanteix el funcionament permanent del lloc Web ni la inexistència d’errors de software, errades en les comunicacions o altres problemes de Hardware, no responent en cap cas de les conseqüències que se’n puguin derivar per als usuaris. No obstant això, l’Entitat intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l’usuari, per la qual cosa qualsevol petició d’informació o resolució d’incidències, en relació amb la Web i el seu funcionament, serà atesa per l’Entitat a la següent adreça: info@busquetsconsultors.com.

 1. Drets de Propietat Intel·lectual

Aquest lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logotips, imatges, vídeos, elements sonors, software, bases de dades, codis…) continguts a la pàgina del titular estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual. Aquests elements són propietat exclusiva de l’Entitat.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut del lloc Web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibides excepte autorització prèvia per escrit de l’Entitat. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc als procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

L’Entitat no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquest lloc Web, els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de la seva exclusiva responsabilitat.

 1. Llei i Jurisdicció aplicable

Aquestes condiciones es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i la interpretació de les mateixes, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular del lloc Web.